logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA FIZJOTERAPEUTY  
Kalkulacja składki – OC Fizjoterapeuty
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Status Ubezpieczonego
Czy prowadzisz działalność gospodarczą?
Jaką masz formę zatrudnienia?
Podaj liczbę fizjoterapeutów zatrudnionych w placówce:
Czy posiadasz tytuł naukowy doktora nauk medycznych?
Ubezpieczenie OC obowiązkowe
Czy chcesz zawrzeć ubezpieczenie OC obowiązkowe fizjoterapeutów wykonujących działalność gospodarcząOC obowiązkowe z poniższymi sumami gwarancyjnymi?
Suma gwarancyjna OC obowiązkowego na jeden wypadek: 75 000 EUR
Suma gwarancyjna OC obowiązkowego na wszystkie wypadki: 350 000 EUR
Ubezpieczenie OC dobrowolne
Czy chcesz zawrzeć ubezpieczenie OC dobrowolne? rozwiń
Zakres ubezpieczenia OC dobrowolnego:
Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dobrowolnego na jeden wypadek:
Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dobrowolnego na wszystkie wypadki:
Klauzule dodatkowe
Czy chcesz rozszerzyć zakres ochrony o szkody z tytułu pierwszej pomocy medycznej,
stażu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych wyrządzone
poza terytorium RP?
na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii
na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii
na terenie całego świata
Klauzula OC pracodawcy – odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom:
Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach:
Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej
Czy chcesz zawrzeć ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej związanej z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty?
Wariant ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej:
Ubezpieczenie OC w zakresie przepisów RODO
Czy chcesz zawrzeć ubezpieczenie OC za szkody, będące konsekwencją bezprawnego naruszenia przepisów dotyczących prywatności (RODO)?
Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w zakresie przepisów RODO:
Ubezpieczenie utraty dochodu
Czy chcesz zawrzeć ubezpieczenie utraty dochodu fizjoterapeuty – w pokazanym poniżej zakresie? rozwiń
NNW – suma gwarancyjna: 60 000 PLN
Całkowite trwałe inwalidztwo – suma gwarancyjna: 60 000 PLN
Utrata dochodu – suma gwarancyjna: 60 000 PLN
Świadczenie za każdy dzień niezdolności do pracy (od 31 dnia niezdolności): 179 PLN
Składka roczna: 226 PLN
Ubezpieczenie NNW ekspozycji na ryzyko HIV i WZW
Czy chcesz zawrzeć ubezpieczenie związane z ryzykiem zakażenia HIV/WZW?
Wybierz jeden wariant ochrony:
Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna – kwoty w PLN
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V
NNW 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Koszty leczenia i zdiagnozowania 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Świadczenie jednorazowe WZW 10 000 10 000 20 000 50 000 100 000
Świadczenie jednorazowe HIV 10 000 10 000 20 000 50 000 100 000
Składka roczna 85 PLN 92 PLN 113 PLN 147 PLN 199 PLN
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy wnioskowane ubezpieczenie stanowi nieprzerwaną kontynuację ochrony w PZU SA w zakresie ubezpieczenia OC obowiązkowego lub OC dobrowolnego fizjoterapeuty?
Podaj liczbę odszkodowań wypłaconych w ciągu ostatnich 36 miesięcy ze wszystkich umów ubezpieczenia OC obowiązkowego i OC dobrowolnego fizjoterapeuty, zawartych z PZU SA:
Kod rabatowy
Jeśli posiadasz, wpisz kod rabatowy lub kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
dwie raty (po 10 dniach i po 180 dniach)
cztery raty (po 10 dniach i co 90 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę